Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 1 Bedrijfsomschrijving

Petra ter Doest richt zich op training, coaching en workshops op het gebied van LinkedIn, sociale media en (online) publiceren en journalistiek in de meest ruime zin.

Ook schrijft zij handleidingen, cursusmateriaal, boeken en artikelen op haar blog (www.petraterdoest.nl) en/of voor andere publicaties over haar werk en de inzichten die zij als coach en als journalist ontwikkelt.

Het bedrijf is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als ‘Mevrouwterdoest.nl’ onder nummer: 32149879. Het BTW-identificatienummer is: NL002008588B68

Artikel 2 Definities

Hieronder wordt bedoeld met opdrachtnemer Petra ter Doest of iemand die in haar opdracht werkzaamheden verricht.

De opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Petra ter Doest.

Met de auteur wordt bedoeld Petra ter Doest.

Artikel 3 Aannemen van een opdracht
Bedrijven, organisaties in de non-profit sector en particulieren kunnen diensten afnemen.

Bij eenmalige diensten aan particulieren kan worden volstaan met een schriftelijke afspraak en bevestiging van het tarief. Na afloop wordt een factuur gestuurd. Een dergelijke afspraak kan ook tot stand komen via online scheduling software die zorg draagt voor bevestiging, betaling en  het annulerings- en wijzigingsbeleid.

Bij diensten aan bedrijven en organisaties wordt eerst een offerte uitgebracht. De definitieve opdracht dient door opdrachtgever en opdrachtnemer te worden bevestigd door middel van een handtekening.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en middelen, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden geleverd.

Indien deze gegevens en middelen niet tijdig zijn verstrekt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst aan te passen dan wel op te schorten.

Artikel 5 Omgang met klantgegevens
Door schriftelijke bevestiging van een opdracht via email dan wel een overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden, zoals het vastleggen van de voortgang en het sturen van een factuur.

Voor de administratie wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software zoals Google Forms, DropBox, ScheduleOnce en Moneybird. Met de softwareleveranciers zijn verwerkersovereenkomsten getekend.

Voorafgaand en tijdens de sessies verstrekken opdrachtgevers informatie over zichzelf, hun werk, hun organisatie en hun doelen met sociale media. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Met informatie die door de opdrachtgever als vertrouwelijk is bestempeld, zal de opdrachtnemer op een passende manier omgaan

Artikel 6 Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

In de offerte kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

Artikel  7  Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum door overmaking naar het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te voldoen die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 Het annuleren of verzetten van afspraken die direct met mij zijn gemaakt
.

Opdrachtgevers kunnen een afspraak met opdrachtnemer tot 7 dagen tevoren kosteloos afzeggen, tenzij anders bepaald in de opdrachtbevestiging. Bij minder dan 7 dagen tevoren, wordt 25 procent in rekening gebracht.

Opdrachtgevers kunnen kosteloos een afspraak verzetten tot 7 dagen tevoren, tenzij anders bepaald in de opdrachtbevestiging. Bij minder dan 7 dagen tevoren, kan de opdrachtnemer 15 procent van de afgesproken vergoeding in rekening brengen.

Artikel 9 Het annuleren of verzetten van afspraken die met mij zijn gemaakt via de door opdrachtnemer gebruikte online scheduling software

Opdrachtgevers die een reeds betaalde afspraak met opdrachtnemer afzeggen krijgen tot 7 dagen tevoren 75 % terugbetaald.  Bij minder dan 7 dagen krijgen zij 50 % terugbetaald.

Opdrachtgevers kunnen een reeds betaalde afspraak zelf kosteloos verzetten met behulp van de door de scheduling software geleverde link.

Artikel 10 Duur en beëindiging

De duur van een traject  dat bestaat uit meerdere workshops, sessies en/of adviezen en/of andere diensten kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

Bij beëindiging van de overeenkomst dient de opdrachtgever de financiële verplichting na te komen.

Artikel 11 Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 12 Annulering en verzetten van een afspraak door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 13 Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
De auteur heeft het intellectueel eigendom over alle door haar gemaakte publicaties, formulieren, cursusmaterialen en handleidingen. Het is opdrachtgevers en lezers niet toegestaan deze te kopiëren, wijzigen of verspreiden zonder haar schriftelijke toestemming.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer en auteur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door de haar verrichte diensten en/of door haar geschreven publicaties.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, adviesopdracht en/of enig ander soort opdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 17 Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 18 Reparatieclausule nietigheden

Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.